Spremembe obdavčitve avtomobilov

V javni obravnavi predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila, ki naj bi začel veljati prihodnje leto //V javni obravnavi predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila, ki naj bi začel veljati prihodnje leto //

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila, ki je vezan predvsem na okoljski vidik obdavčitve, avtomatizirajo in pospešujejo pa se tudi postopki odmere davka na motorna vozila. S prenovo naj bi  preprečili tudi pričakovani dvig obdavčitve novih vozil po 1. januarju 2021 zaradi prehoda na novo metodologijo merjenja izpustov CO2.

V predlogu prenovljenega zakona je predvideno, da bo obdavčitev motornih vozil po novem vezana le na okoljske komponente (davčna osnova: vrsta goriva, izpust CO2, moč motorja in emisijski standard EURO) in ne več na prodajne cene vozil. Z odpravo vrednosti motornega vozila kot kriterija pri obdavčitvi se bo zagotovila tudi bolj jasna in predvidljiva davčna osnova, saj so imeli do sedaj avtomobilski uvozniki z izračunom obilo težav.

S predlogom zakona bo določena prenovljena lestvica davka na motorna vozila, ki upošteva novo metodo merjenja CO2 izpustov za nova vozila in uveljavitev novih emisijskih standardov EURO vozil. Za rabljena vozila, ki nimajo podatkov po novi metodi merjenja izpustov CO2 (t.i. preskusni postopek WLTP) predlog zakona predvideva korektivni faktor v višini 20 oz. 22 % pribitka k podatkom o izpustih CO2, izmerjenih po preskusnem starem postopku NEDC.

Če bo zakon uveljavljen, se bod bistveno poenostavili tudi postopki za kupce motornih vozil, za Finančno upravo RS in ostale vpletene državne organe. Za vlaganje napovedi za odmero davka ter uveljavljanje oprostitev in vračil davka se namreč uvaja uporaba eDavkov. Hitrejše in avtomatizirane bodo tudi odmere davka, saj bo zaradi spremembe davčne osnove (ki ne bo več prodajna cena vozila) izmenjava podatkov homologacijskega in registracijskega organa s Finančno upravo RS potekala avtomatično. V praksi to pomeni, da bodo kupci vozil za namene odmere DMV preko sistema eDavki vložil napoved, kjer se bodo na podlagi vpisane identifikacijske številke motornega vozila (VIN številka) predizpolnili vsi podatki o motornem vozilu, ki so potrebni za odmero DMV.

V dosedanjem postopku so morali zavezanci pridobiti izjavo o emisijski ustreznosti vozila in jo priložiti k napovedi za odmero davka, po novem pa se bodo podatki, ki so vsebovani v potrdilu o skladnosti motornega vozila, avtomatično prenesli v elektronski sistem Finančne uprave RS. Po plačilu ali oprostitvi DMV bo imel registracijski organ dostop do davčne evidence, ki bo vsebovala podatek o plačilu oziroma oprostitvi davka. Zavezanci bodo tako po elektronski vlogi napovedi za odmero davka in plačilu odmerjenega davka morali zgolj še do registracijskega organa, kjer bodo registrirali motorno vozilo. Vsi ostali obiski pri organih zaradi avtomatizacije in povezljivosti evidenc, ne bodo več potrebni, kar bo bistveno skrajšalo, pospešilo in poenostavilo postopek za vse.

Pomembna razbremenitev velja tudi pri uveljavljanju oprostitev. V postopku odmere davka bo Finančna uprava RS po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc pridobila tudi podatke o istem stalnem prebivališču zavezanca in njegovih treh ali več otrok, ki je eden izmed pogojev za uveljavljanje oprostitev za velike družine oziroma v posameznih primerih pri uveljavljanju oprostitev za invalide.

Z zakonom bo ukinjen dodatni davek na tako imenovana luksuzna motorna vozila, zaradi katerega so lastniki vozil z večjo prostornino (obdavčitev tudi do 50% vrednosti vozila) vse pogosteje ta vozila registrirali v tujini. Za vsa vozila bo tako določen enotni davek, s čimer pa se prenavlja tudi lestvica za odmero davka. Zaradi spremembe prometne zakonodaje in s tem novih meritev izpustov CO2 je predviden začetek uporabe zakona 1. januarja 2021.