ZZŠAM SLOVENIJE

100 let Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije

Tradicionalna stanovska organizacija voznikov, avtomehanikov, ter prevoznikov ima več kot 4500 članov.

Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije je bila ustanovljena leta 1922, in tako letos obeležuje 100 let delovanja. Danes jo sestavlja 35 združenj po vsej Sloveniji, v katerih deluje preko 4500 članov. Pestro zgodovino Zveze so zaznamovala zgodovinska obdobja pred in po drugi svetovni vojno ter po osamosvojitvi Slovenije. Ves čas je združevala šoferje in avtomehanike ter njihove simpatizerje. Skrbela je tudi za izboljševanje vloge in položaja voznikov in avtomehanikov v družbi. V zadnjem obdobju je postala prepoznavna nevladna organizacija, katera s prostovoljnim delom prispeva k boljši prometni varnosti otrok in starejših udeležencev v prometu.

Delovanje Zveze ZŠAM je že od začetka zavezano k zagotavljanju prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Že ustanovitelji Zveze in prvi poklicni šoferji so imeli močan čut za prometno varnost in so se z  delovanjem na tem področju  zapisali med utemeljitelje prometne preventive. Sedanji Svet za preventivno v cestnem prometu Republike Slovenije je bil ustanovljen pred 50 leti na pobudo Zveze ZŠAM in z njim sodelujemo že od vsega začetka. Delovanje v preventivi pri nas temelji na prostovoljnem delu naših članov, izkušenih in preizkušenih poklicnih voznikov in avtomehanikov, ki se udejanja v številnih preventivi posvečenih akcijah. Naše izkušnje iz prometa temeljijo na milijonih prevoženih kilometrih poklicnih voznikov, strokovnih izkušnjah avtomehanikov s področja varnosti vozil, ter strokovnosti naših prometnih strokovnjakov, prometnih inštruktorjev, članov izpitnih komisij. Naša strokovnost je opazna v okviru skupine za oblikovanje in izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa pri Javni Agenciji za varnost cestnega prometa Republike Slovenije, kjer tudi sodelujemo s svojimi predstavniki.

Podpiramo tudi »Vizijo 0« in sledimo evropskim prizadevanjem za zmanjšanje števila žrtev in poškodovanih v prometnih nesrečah na evropskih cestah. Prometna varnost je tek na dolge proge, zato verjamemo, da bomo z našo prizadevnostjo in prostovoljnim delovanjem  pozitivno vplivali na vse udeležence v prometu. Verjamemo tudi, da bodo naši prostovoljci ohranjali in gradili nove mostove do mladih, saj si le na tak način lahko obetamo večje strpnosti na cestah in s tem tako pomembne večje prometne varnosti.

Med prihodnjimi izzivi delovanja zveze ZŠAM Slovenije bodo nedvomno prizadevanja za vključevanje novih članov in pomladitev članstva. V ta namen bomo širili dejavnost in projekte z vsebinami, ki bodo dostopne in zanimive tudi za tiste, ki šele stopajo na poklicno pot kot vozniki, avtoserviserji ali tehnologi prometa. Prepričani smo, da naše poslanstvo lahko uresničujemo s povezovanjem izkušenj naših dolgoletnih članov in svežih idej, ki jih prinašajo mlade generacije.

____________________________________________________________________________________________

 

LETNO POROČILO ZA LETO 2020

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZZŠAM)

A.              POROČILO O POSLOVANJU DRUŠTVA

 1. SPLOŠNI DEL

1.               Poročilo predsednika in predgovor k letnemu poročilu

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (Zveza) je ena od najstarejših nevladnih (99 let) organizacij, ki deluje na področju varnosti cestnega prometa in tudi drugih področjih varnosti. V letu 2020 so bile razmere, tako kot na vseh področjih, za delovanje otežkočene zaradi epidemije Covid -19. Kljub ukrepom so prostovoljci izvajali delo, ko so to dopuščale razmere, predvsem ob odpiranju šol ter tako nadaljevali s projektom Šolska prometna služba in Osveščanje mladih in odraslih o pomenu varnostne kulture v prometu. Uredniški odbor Prometno varnostnega vestnika (PVV) je vzpostavil stalen stik s Policijo, katera v posameznih številkah izdaje PVV objavlja preventivne prispevke s področja prometne varnosti. Vsa leta svojega obstoja se Zveza prizadeva v sodelovanju z drugimi organizacijami na področju varnosti v prometu, slediti cilju čim boljše prometne varnosti in slediti svojemu motu »Aktivni za varnost v prometu«! Zaradi zmanjšanega števila aktivnosti je v letu 202o izšlo le 6 številk Prometno varnostnega vestnika. Predvidenih je bilo osem. Uspešno so bili doseženi cilji v sodelovanju z Zavodom varna pot glede sofinanciranega projekta razvoja nevladnih organizacij, ki je financiran s strani ministrstva za javno upravo. V sodelovanj s AVP je bila izvedena NP Pešec. O svojih aktivnostih Zveza redno obvešča svoje člane in zainteresirano javnost preko spletne strani. Kljub temu nekaterim burnim dogodkom, je Zveza svoje delo opravila dobro in v korist družbe. Tako bo tudi v bodoče.

2.               Osnovni podatki o društvu

Zveza združuje 35 posameznih združenj z več kot štiri tisoč petsto članov. Predsednik Zveze je Aleš Kocjančič. Sedež je na Letališki 16 v Ljubljani. Na Zvezi je v letu 2020 bila zaposlena ena oseba s polnim delovnim časom in ena oseba na projektu, ki je financiran s strani ministrstva za javno upravo.

3.               Predstavitev vodstva in organov društva

 • Predsednik: Aleš Kocjančič
 • Podpredsednik: Brane Praznik
 • generalni sekretar: Fadil Mušinović
 • tajnica: Mojca Erzar
 • koordinator projekta: Tanja Škof

4.               Dejavnosti društva, opis pridobitne dejavnosti ter uresničevanje namena in ciljev društva

 • Glavni cilj Zveze ZŠAM, ki je opredeljen v statutu, je bil v letu 2020 zaradi izrednih razmer delno dosežen,
 • Kljub ukrepom je je Zveza ZŠAM svoje aktivnosti ves čas usmerjala v razvijanje in izpopolnjevanje dejavnosti na celotnem področju cestnega prometa.

 • Zveza ZŠAM je tudi v letu 2020 sledila popularizaciji poklica voznik in avtomehanik ter vzgoji in izpopolnjevanju preventivnega delovanja na področju varnosti v prometu, posebnim poudarkom na skrbi za
 • ZZŠAM opravlja pridobitne dejavnosti, ki pa so neposredno povezane s samimi cilji ZZŠAM. V letu 2020 so bile te dejavnosti: Izdaja in prodaja revije Prometno varnostni vestnik, prodaja članskega blaga in prodaja trgovskega blaga vezanega na varnost v
 • ZZŠAM je v letu 2020 finančno poslovala prilagojeno razmeram .

 

II.  DELOVANJE ZVEZE V 2020

leto 2020 so zaznamovali naslednji ključni dogodki Zveze:

 • redna skupščina Zveze;
 • Sprejet načrt dela za 2020-2021,
 • Uspešna izdaja 6 številk prenovljenega PVV;
 • Večja aktivnost Komisije za preventivo;
 • Večja povezanost z lokalnimi skupnostmi,
 • Sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij AVP,
 • Izvedba kolesarskih izpitov;
 • Sodelovanje s Sveti za preventivo in vzgojo ter AVP pri Varni poti v in iz šole
 • Šolska prometna služba,
 • Projekt si
 • Osveščanje mladih in odraslih o pomenu varnostne kulture v prometu

Tabela aktivnosti v letu 2020, število prostovoljnih ur in prevoženi kilometri:

PROSTOVOLJSKE URE KILOMETRI SODELUJOČIH ZŠAMOV SODELUJOČIH REGIJ SODELUJOČIH PROSTOVOLJCEV
mobitel 47:30:00 176 3 3 27
ŠPS JANUAR 2020 283:30:00 1329 6 5 56
ŠPS FEBRUAR IN MAREC 2020 309:30:00 1518 6 5 88
ŠPS Covid19 2167:45:00 8603 23 8 260  razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v organizaciji je 1:1
KOLESAR 350:55:00 901 5 5 64
MOTORIST 15:00:00 28 1 1 5
ALKOHOL 4:00:00 30 1 1 4
PŠD 3850:58:00 14633,8 34 8 402
ŠPS JESEN 2021- IZVZET PEŠEC IN KOLESAR 2266:50:00 8667,9 27 7 345
PEŠEC 2021 285:30:00 926 6 6 102
SKUPAJ: 9581:28:00 36812,7 1353
ŠPS 2020 9514:58:00 36578,7 VSE REGIJE 1317

Iz tabele je razvidno, da so prostovoljci Zveze ZŠAM opravili skupno 9581 delovnih ur in prevozili 35578 km. Sodelovalo je 1353 prostovoljcev. Vse aktivnosti so v večini bili izvedene z lastnimi finančnimi sredstvi, razen aktivnosti v NPA Pešec, ki je bila sofinancirana s strani AVP.

B.  RAČUNOVODSKI DEL

 • RAČUNOVODSKO POROČILO
  1. Računovodski izkazi
  2. Pojasnila k računovodskim izkazom
   • Podlage za sestavo računovodskih izkazov
   • Temeljne računovodske usmeritve
   • Pojasnila postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega stanja

III.  RAČUNOVODSKO POROČILO

Letno poročilo društva je sestavljeno v skladu s 5. odstavkom 26. člena Zakona o društvih (Ur. List RS 61/2006) ter v skladu s SRS 33.4. Letno poročilo vsebuje: bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. Poslovno leto društva je enako koledarskemu letu.

 1. RAČUNOVODSKI IZKAZI

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2020

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju 01.01.2020 – 31.12.2020

2.     POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

2.1  Podlage za sestavo računovodski izkazov

Pri vodenju poslovnih knjig in sestavi letnega poročila kluba se upoštevajo določila. Letno poročilo društva je sestavljeno v skladu s 5. odstavkom 26. člena Zakona o društvih (Ur. List RS 61/2006) ter v skladu s SRS 33.4. Letno poročilo vsebuje: bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. Poslovno leto društva je enako koledarskemu letu.

2.2  Temeljne računovodske usmeritve

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Poslovni dogodki se evidentirajo na konte, ki jih določa PRIPOROČENI ENOTNI KONTNI NAČRT ZA GOSPODARSKE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE, ZADRUGE, NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE – PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA TER DRUŠTVA IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE. Pri knjiženju so bile upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti delovanja. Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

Predloženi računovodski izkazi in pojasnila k njim so bili pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti, dopolnjeni s prevrednotovanjem posameznih kategorij sredstev in obveznosti do njihovih virov, v skladu z že navedenim temeljem.

2.3  Pojasnila postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega stanja Prihodki in terjatve

Osnovni finančni vir, s katerim, za svoje delo, razpolaga ZZŠAM so prihodki iz naslova

članarin, javna namenska sredstva, sofinanciranje in naročnina revije Prometni vestnik, prodaja članskega in trgovskega, čiste donacije in drugi finančni prihodki.

Znesek vseh prihodkov v letu 2020 znaša 100.541,62 eur, od tega je 65,26 % prihodkov iz nepridobitne dejavnosti.

V letu 2020 se izkazuje večji bilančni presežek odhodkov nad prihodki in sicer v višini 6.205,70 €.

Do 31. decembra 2020 je ZZŠAM iz naslova donacij prejela finančna sredstva v višini 5.374,02 €,

ZZŠAM je v letu 2020 iz naslova čistih članarin in sofinanciranja Prometnega vestnika, ki je sestavni del zneska članarine izdane članicam ZZŠAM izkazala za 52.382,47 eur terjatev. Od tega je bilo na dan 31.12.2020 odprtih terjatev za članarino 2020 v znesku 63,83 eur.

Na dan 31.12.2020 je znesek vseh odprtih terjatev iz naslova članarin društvom članicam 7.573,78 eur.

V letu 2020 je ZZŠAM je iz naslova prodaje članskega in trgovskega blaga izkazala 11.168,72 eur terjatev. Od tega je bilo odprtih terjatev na dan 31.12.2020 v znesku 1.598,12 eur.

Znesek vseh odprtih terjatev iz naslova prodaje članskega in trgovskega blaga je 2.012,86 eur.

V letu 2020 je ZZŠAM iz naslova prodaje naročnine revije Varnostni prometni vestnik izkazala 503,00 eur terjatev. Od tega je bilo na dan 31.12.2020 odprtih terjatev v znesku 20,12 eur.

Znesek vseh odprtih terjatev na dan 31.12.2020 iz naslova naročnin revije Varnostni prometni vestnik znaša 46,79 eur.

ZZŠAM ima na dan 31.12.2020 odprtih terjatev iz naslova sodelovanja pri tekmovanjih v znesku 450,00 eur.

ZZŠAM ima na dan 31.12.2020 odprtih terjatev iz naslova objave oglasov Prometno varnostnem vestniku v znesku 2.453,24 eur.

ZZŠAM ima na dan 31.12.2020 odprtih terjatev iz naslova zahtevkov za sofinanciranje projektov iz proračunskih in drugih javnih sredstev v znesku 8.000,00 eur.

Skupna vrednost vseh odprtih terjatev na dan 31.12.2020 je 20.536,67 eur. Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavlja gotovina in knjižni denar in denar. Gotovina je denar v blagajni,

in sicer v obliki bankovcev in kovancev. Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni inštituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj razpoložljiva denarna sredstva.

Denarna sredstva tako sestavljajo 23.065,28 eur na TRR pri NLB in 1.401,62 eur na TRR pri Delavski hranilnici, medtem ko ZZŠAM v letu 2020 na dan 31.12.2020 nima denarnih sredstev v blagajni.

Društveni sklad

Društveni sklad izkazuje:

 • nerazporejeni presežek prihodkov, ki znaša 241,47 eur Društveni sklad se spreminja zaradi:
 • Povečanja in zmanjšanja na podlagi poslovnega izida,
 • Prenehanja društva.

Odhodki in obveznosti

Realizacija vseh odhodkov v letu 2020 je 106.747,32 €.

Na dan 31.12.2020 je znesek vseh poslovnih obveznosti 6.067,93 eur od tega je znesek za obveznosti do članov 10,49 eur,

Stroški storitev

Zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih in fizičnih oseb, ki bremenijo poslovni izid v obdobju.

Znesek vseh stroškov storitev v letu 2020 je 68.278,08 eur.

Stroški dela

Zajemajo zneske plač, nadomestil plač, kolikor bremenijo društvo, dajatev v naravi, vrednosti daril in nagrad zaposlencem, prejemkov ali povračil, ki pripadajo zaposlencem na podlagi delovnega razmerja, ter dajatev, ki se obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo društvo.  Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v organizaciji je 1:1

Znesek vseh stroškov dela znašajo 28.677,17 eur.

Odpisi vrednosti

Predstavljajo znižanje vrednosti zaradi izrabe ali prevrednotenja v poslovnem letu. Znesek odpisa vrednosti znaša 532,68 eur

Finančni odhodki

Zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in drugih finančnih odhodkov, ki bremenijo prihodke v obračunskem obdobju.

Znesek finančnih odhodkov znaša 0.70 eur

Drugi odhodki

Zajemajo zneske neobičajnih postavk in zneske dajatev, razen tistih, ki sodijo med stroške dela ali se vračunavajo v nabavno (nakupno) vrednost pridobljenega materiala, storitev, blaga ter opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetnih sredstev.

Znesek drugih odhodkov znaša 0,00 eur

Dogodki po datumu bilance stanja

Po datumu bilance stanja niso nastali takšni dogodki, ki bi vplivali na računovodske izkaze za leto 2020. Letno poročilo je bilo sprejeto dne 6. 3. 2021

Vse močnejša organizacija, ki povezuje

Zveza ZŠAM Slovenije je tradicionalna stanovska organizacija voznikov, avtomehanikov, ter prevoznikov in simpatizerjev. Ustanovljena je bila leta 1922, in je tako že dopolnila 90 let delovanja Danes jo sestavlja 51 združenj po vsej Sloveniji, v katerih deluje preko 7500 članov. V svoji dolgi in pestri zgodovini je organizacija vseh slovenskih poklicnih voznikov in avtomehanikov doživljala različna obdobja, v katerih je vedno uspela prilagoditi svoje delovanje različnim izzivom časa. V naši kroniki tako lahko ločimo obdobja od ustanovitve do druge svetovne vojne, čas med vojno 1941 – 1945, povojni čas obnove in zagona v okviru nekdanje države Jugoslavije ter obdobje po osamosvojitvi Republike Slovenije po letu 1991. Izmed sorodnih organizacij nevladnega sektorja izstopamo po svoji dolgi tradiciji, ki je odraz znane šoferske povezanosti in tovarištva še posebej v prometu na vseh cestah sveta.

Kaj je poslanstvo Zveze ZŠAM Slovenije?

Poklica voznik in avtomehanik sta temeljna oziroma pretežna poklica v cestnem prometu. Kljub temu zadnja leta obema poklicema niso bila pretirano naklonjena, zato se je njuna vrednost na lestvici poklicev močno zmanjšala. Naloga Zveze ZŠAM Slovenije je skrb za pravilno in pravično opredeljevanje in vrednotenje teh dveh poklicev, kar bo lahko dosegla kot vezni člen v prevozništvu v cestnem prometu, med delodajalci (prevozniki, ki so člani ene, druge ali obeh zbornic) in sindikalnimi organizacijami zaposlenih delavcev (vozniki in avtomehaniki). Če poskusimo v enem stavku opredeliti vlogo in mesto Zveze ZŠAM Slovenije glede obeh poklicev, izgleda nekako takole:

Zveza ZŠAM Slovenije si prizadeva za izboljšanje položaja in vloge tako voznikov kakor avtomehanikov, kar ji bo uspelo edino v sodelovanju z vsemi področji in faktorji cestnega prometa, pri čemer ima Zveza ZŠAM Slovenije vlogo veznega člena med vsemi.

Delovanje Zveze ZŠAM pa je praktično od začetka zavezano tudi k zagotavljanju prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Že ustanovitelji Zveze ZŠAM in prvi poklicni šoferji so čutili močan čut za prometno varnost, z  delovanjem na tem področju so se tako zapisali med utemeljitelje prometne preventive. Sedanji Svet za preventivno v cestnem prometu RS je bil ustanovljen pred 40-imi leti na pobudo Zveze ZŠAM in z njim sodelujemo že od vsega začetka. Delovanje v preventivi pri nas temelji na prostovoljskem delu naših članov izkušenih in preizkušenih poklicnih voznikov in avtomehanikov, ki se udejanja v številnih preventivi posvečenih akcijah po vsej deželi. Naše izkušnje iz prometa temeljijo na milijonih prevoženih kilometrih poklicnih voznikov, strokovnih izkušnjah avtomehanikov iz področja varnosti vozil, ter strokovnosti naših prometnih strokovnjakov, prometnih inštruktorjev, članov izpitnih komisij. Naša strokovnost je opazna v okviru skupine za oblikovanje in izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa pri Javni Agenciji za varnost cestnega prometa Republike Slovenije, kjer sodelujemo s svojimi predstavniki.

In ne nazadnje si v naši Zvezi ZŠAM prizadevamo za zagotovitev ustreznega okolja za razvoj in delovanje nevladnega sektorja v Sloveniji. Zveza se povezuje in sodeluje z različnimi horizontalnimi in vsebinskimi mrežami NVO. Naši predstavniki so člani Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, kjer si prizadevamo za potrebno pripoznanje pomena nevladnega sektorja s strani vlade RS.

Pogled naprej ob 90 letnici Zveze ZŠAM Slovenije

Globoke posledice aktualne gospodarske krize, ki vsakodnevno odpirajo pereče probleme  v celotni logistični dejavnosti in ogrožajo zelo potrebno sistematično delo na področju prometne preventive, nam še dodatno nalagajo odgovornost vztrajati na naši poti. Zavzemanje za strokovne rešitve pri oblikovanju področne zakonodaje, ki zadeva delovni status poklicnih voznikov in avtomehanikov, je v času, ko potekajo mnoge prilagoditve na tem področju, izjemnega pomena. Posledica finančne nemoči države in sprejetih varčevalnih ukrepov je ukinitev subvencioniranja stroškov preventivnih aktivnosti. Slednje povzroča motnje pri učinkovitem izvajanju sprejetega Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu 2012 – 2021, s tem pa je ogrožen izkazani napredek varnosti v zadnjih zaporednih letih. Obenem se soočamo z nazadovanjem članstva v naši organizaciji, kar od nas zahteva odločne ukrepe.

Zveza s svojimi združenji članicami bo tudi v bodoče še zlasti pozorno spremljala spremembe na zakonskem področju ki zadeva cestni promet. Pri tem bo nadaljevala vzpostavljeno sodelovanje z področnimi sindikati ter obema zbornicama s predlogi rešitev v procesu zakonskih dopolnil in sprememb. Predsedstvo je že imenovalo komisijo, ki bo pripravila zakonsko rešitev za vzpostavitev sistema nagrajevanja varnih in vzornih voznikov. Cilj rešitve na kratko je vzpostavitev učinkovitega sistema spremljanja storjenih prekrškov voznikov ter na tej podlagi podelitev bonitete dalj časa nekaznovanim voznikom, ki jo uveljavijo ob nenamernem manjšem prometnem prekršku. V letošnjem letu načrtujemo pripravo zakonskega predloga, ki bi ga vložili v postopek sprejema na državnem zboru RS do konca leta. Koncept predvideva prejem javnega pooblastila za izdajanje potrdil, ki bi ga izvajala Zveza ZŠAM. S tem računamo tudi na rešitev finančnega vprašanja organizacije in na dvig motiva za včlanjevanje v združenja.

Sprejet program aktivnosti v Nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu RS bomo kljub neugodni situaciji v pristojnih državnih inštitucijah skušali izvesti v največji meri. Spričo problematike pa je jasno, da bomo morali svoje delovanje ustrezno prilagoditi. Zavedamo se pomembnosti neprekinjenega delovanja v preventivi, zato bomo skušali v izvedbo pritegniti gospodarski sektor ter na ta način zagotoviti ustrezne pogoje dela.

Predvsem pa je v opisanih razmerah nujna vzpostavitev tesnega sodelovanja združenj z lokalnimi inštitucijami in podjetji na nivoju občin. Razmere na državnem nivoju trenutno ne zagotavljajo potrebnih možnosti, zato je učinkovito delovanje na občinskih nivojih toliko bolj pomembno.