ZZŠAM SLOVENIJE

Vse močnejša organizacija, ki povezuje

Zveza ZŠAM Slovenije je tradicionalna stanovska organizacija voznikov, avtomehanikov, ter prevoznikov in simpatizerjev. Ustanovljena je bila leta 1922, in je tako že dopolnila 90 let delovanja Danes jo sestavlja 51 združenj po vsej Sloveniji, v katerih deluje preko 7500 članov. V svoji dolgi in pestri zgodovini je organizacija vseh slovenskih poklicnih voznikov in avtomehanikov doživljala različna obdobja, v katerih je vedno uspela prilagoditi svoje delovanje različnim izzivom časa. V naši kroniki tako lahko ločimo obdobja od ustanovitve do druge svetovne vojne, čas med vojno 1941 – 1945, povojni čas obnove in zagona v okviru nekdanje države Jugoslavije ter obdobje po osamosvojitvi Republike Slovenije po letu 1991. Izmed sorodnih organizacij nevladnega sektorja izstopamo po svoji dolgi tradiciji, ki je odraz znane šoferske povezanosti in tovarištva še posebej v prometu na vseh cestah sveta.

Kaj je poslanstvo Zveze ZŠAM Slovenije?

Poklica voznik in avtomehanik sta temeljna oziroma pretežna poklica v cestnem prometu. Kljub temu zadnja leta obema poklicema niso bila pretirano naklonjena, zato se je njuna vrednost na lestvici poklicev močno zmanjšala. Naloga Zveze ZŠAM Slovenije je skrb za pravilno in pravično opredeljevanje in vrednotenje teh dveh poklicev, kar bo lahko dosegla kot vezni člen v prevozništvu v cestnem prometu, med delodajalci (prevozniki, ki so člani ene, druge ali obeh zbornic) in sindikalnimi organizacijami zaposlenih delavcev (vozniki in avtomehaniki). Če poskusimo v enem stavku opredeliti vlogo in mesto Zveze ZŠAM Slovenije glede obeh poklicev, izgleda nekako takole:

Zveza ZŠAM Slovenije si prizadeva za izboljšanje položaja in vloge tako voznikov kakor avtomehanikov, kar ji bo uspelo edino v sodelovanju z vsemi področji in faktorji cestnega prometa, pri čemer ima Zveza ZŠAM Slovenije vlogo veznega člena med vsemi.

Delovanje Zveze ZŠAM pa je praktično od začetka zavezano tudi k zagotavljanju prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Že ustanovitelji Zveze ZŠAM in prvi poklicni šoferji so čutili močan čut za prometno varnost, z  delovanjem na tem področju so se tako zapisali med utemeljitelje prometne preventive. Sedanji Svet za preventivno v cestnem prometu RS je bil ustanovljen pred 40-imi leti na pobudo Zveze ZŠAM in z njim sodelujemo že od vsega začetka. Delovanje v preventivi pri nas temelji na prostovoljskem delu naših članov izkušenih in preizkušenih poklicnih voznikov in avtomehanikov, ki se udejanja v številnih preventivi posvečenih akcijah po vsej deželi. Naše izkušnje iz prometa temeljijo na milijonih prevoženih kilometrih poklicnih voznikov, strokovnih izkušnjah avtomehanikov iz področja varnosti vozil, ter strokovnosti naših prometnih strokovnjakov, prometnih inštruktorjev, članov izpitnih komisij. Naša strokovnost je opazna v okviru skupine za oblikovanje in izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa pri Javni Agenciji za varnost cestnega prometa Republike Slovenije, kjer sodelujemo s svojimi predstavniki.

In ne nazadnje si v naši Zvezi ZŠAM prizadevamo za zagotovitev ustreznega okolja za razvoj in delovanje nevladnega sektorja v Sloveniji. Zveza se povezuje in sodeluje z različnimi horizontalnimi in vsebinskimi mrežami NVO. Naši predstavniki so člani Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, kjer si prizadevamo za potrebno pripoznanje pomena nevladnega sektorja s strani vlade RS.

Pogled naprej ob 90 letnici Zveze ZŠAM Slovenije

Globoke posledice aktualne gospodarske krize, ki vsakodnevno odpirajo pereče probleme  v celotni logistični dejavnosti in ogrožajo zelo potrebno sistematično delo na področju prometne preventive, nam še dodatno nalagajo odgovornost vztrajati na naši poti. Zavzemanje za strokovne rešitve pri oblikovanju področne zakonodaje, ki zadeva delovni status poklicnih voznikov in avtomehanikov, je v času, ko potekajo mnoge prilagoditve na tem področju, izjemnega pomena. Posledica finančne nemoči države in sprejetih varčevalnih ukrepov je ukinitev subvencioniranja stroškov preventivnih aktivnosti. Slednje povzroča motnje pri učinkovitem izvajanju sprejetega Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu 2012 – 2021, s tem pa je ogrožen izkazani napredek varnosti v zadnjih zaporednih letih. Obenem se soočamo z nazadovanjem članstva v naši organizaciji, kar od nas zahteva odločne ukrepe.

Zveza s svojimi združenji članicami bo tudi v bodoče še zlasti pozorno spremljala spremembe na zakonskem področju ki zadeva cestni promet. Pri tem bo nadaljevala vzpostavljeno sodelovanje z področnimi sindikati ter obema zbornicama s predlogi rešitev v procesu zakonskih dopolnil in sprememb. Predsedstvo je že imenovalo komisijo, ki bo pripravila zakonsko rešitev za vzpostavitev sistema nagrajevanja varnih in vzornih voznikov. Cilj rešitve na kratko je vzpostavitev učinkovitega sistema spremljanja storjenih prekrškov voznikov ter na tej podlagi podelitev bonitete dalj časa nekaznovanim voznikom, ki jo uveljavijo ob nenamernem manjšem prometnem prekršku. V letošnjem letu načrtujemo pripravo zakonskega predloga, ki bi ga vložili v postopek sprejema na državnem zboru RS do konca leta. Koncept predvideva prejem javnega pooblastila za izdajanje potrdil, ki bi ga izvajala Zveza ZŠAM. S tem računamo tudi na rešitev finančnega vprašanja organizacije in na dvig motiva za včlanjevanje v združenja.

Sprejet program aktivnosti v Nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu RS bomo kljub neugodni situaciji v pristojnih državnih inštitucijah skušali izvesti v največji meri. Spričo problematike pa je jasno, da bomo morali svoje delovanje ustrezno prilagoditi. Zavedamo se pomembnosti neprekinjenega delovanja v preventivi, zato bomo skušali v izvedbo pritegniti gospodarski sektor ter na ta način zagotoviti ustrezne pogoje dela.

Predvsem pa je v opisanih razmerah nujna vzpostavitev tesnega sodelovanja združenj z lokalnimi inštitucijami in podjetji na nivoju občin. Razmere na državnem nivoju trenutno ne zagotavljajo potrebnih možnosti, zato je učinkovito delovanje na občinskih nivojih toliko bolj pomembno.